ראשיתוכן ענינים

 

תוכן ענינים

פתח דבר

חלק א'
מדיניות ללמידה בסביבה המתוקשבת בבית הספר היסוד
י
1. מבוא
2. עקרונות פדגוגיים
3. הסביבה הלימודית ותפקיד המורה - מאפיינים והנחיות
א. קווים מנחים לבניית סביבה מתוקשבת
ב. תשתית פיסית
ג. ארגון זמן ולומדים
ד. ארגון המידע
ה. כללי התנהגות ואתיקה
ו. המורה בסביבה מתוקשבת
חלק ב'
מטרות הוראה - פעילות מושכלת בסביבה מתוקשבת בבית הספר היסודי
1. הכרת המאפיינים של כלים ממוחשבים ושימוש מושכל בפונקציות שלהם
2. שימוש בסביבה מתוקשבת בתהליכי קריאה וכתיבה
  3. שימוש בסביבה מתוקשבת לצרכי תקשורת
4. שימוש במחשב לצורכי ניסוי, הדמיה והמחשה
5. תהליך למידה מידעני בסביבה מתוקשבת
6. שמירה על כללי התנהגות ואתיקה בסביבה מתוקשבת
חלק ג'
תהליכי טיפול במידע - הצעה למודל עבודה בבית הספר היסודי
מבוא
עקרונות מנחים לעבודה עם המודל
השלבים במודל
1. הגדרת הצורך במידע
2. תכנון ראשוני וארגון המשך הלמידה
3. חיפוש וארגון המידע
4. קריאת המקורות, ניתוח והערכה של המידע
5. גיבוש המידע לכדי יצירה המבטאת את הידע החדש של הלומד
6. הצגת הידע החדש של לומד
7. סיכום התהליך כולו ובחינה רפלקטיבית שלו


לאן מכאן?
לדף הבא בסדר ה-"ליניארי" של המסמך
חזרה לדף האחרון אותו קראתם