מטרות הוראהמבוא


 

מטרות הוראה לפעילות מושכלת בסביבה מתוקשבת

מבוא

הבנת מקומו ותפקידו של המחשב בחברה ובתרבות היא תנאי לפעילות מושכלת בסביבה מתוקשבת. על התלמידים ועל המורים להיות מודעים לאפשרויות הגלומות בטכנולוגיות המחשוב כמו גם למגבלותיהן, על מנת שיוכלו לשקול, לבחור ולקבל החלטות במהלך עבודתם. לפיכך, על המורה להציע התנסויות והזדמנויות למידה ולעורר כל העת את מודעות התלמידים למהותו של הכלי, יתרונותיו ומגבלותיו, ולא רק לדרכי הפעלתו.

בחינוך היסודי המטרה היא להקנות לתלמידים את התשתית באמצעותה יוכלו להמשיך ללמוד באופן עצמאי את השימוש בכלים, אם וכאשר יזדקקו להם. חשוב ליצור אווירה של חופש פעולה ושל התנסות. יש ליצור סביבה בה יוכלו התלמידים לבחון כלים ממוחשבים ומתוקשבים ולהכיר את הפונקציות השונות שלהם. הם יבחנו לא רק את היכולות של הכלים, אלא גם את המצבים בהם יזדקקו להם. בסביבה כזאת, יהיו תלמידים שילמדו להשתמש בכלים מסוימים הרבה לפני שהדבר יהיה נחוץ בעיני המערכת, ויהיו אחרים שלהם יידרש זמן רב יותר על מנת לפעול בדרך עצמאית ללא עזרה.

תנאי בסיסי לפעילות מושכלת בסביבה המתוקשבת הוא יכולתם של התלמידים לתפעל ביעילות את המחשב ואת הציוד ההיקפי, להכיר את הפקודות הנפוצות בסביבת העבודה וכן את התוכנות המקובלות ואת אופן הפעלת הפונקציות הכלולות בהן. אי לכך, חשוב שהתלמידים יגיעו לכלל שליטה במיומנויות המחשב השונות. על המורים כולם מוטלת האחריות להקנות מיומנויות אלה לתלמידים ולוודא כי הם אכן שולטים בהן.

לעיתים קרובות עולה השאלה כיצד יש להקנות את מיומנויות המחשב. האם להקדיש שיעור נפרד להכרת הכלי וללמד את המיומנויות באופן שיטתי, או ללמדן תוך כדי הפעילות הלימודית השוטפת בסביבה המתוקשבת בהקשר תוכני מתאים. אנו ממליצים לשלב בין שתי הדרכים הללו. באופן כללי, יש לשאוף להקנות את מיומנויות המחשב בהקשר תוכני כאשר נוצר צורך אמיתי בהפעלתן. יחד עם זאת, רצוי שמורים יוודאו שליטה במיומנויות הבסיסיות וייזמו הקנייה שלהן לאותם תלמידים אשר אינם שולטים בהן.

שאלה נוספת היא אילו מיומנויות מתאים ללמד באיזה שלב, או מה תלמידים צריכים לדעת לעשות בכל דרגת כיתה. מספר גורמים מקשים על קביעה נחרצת וחד-משמעית בנושא זה:

העקביות בעיצוב של רבים מהכלים הממוחשבים של היום מאפשרת העברה קלה של תובנות לגבי השימוש מכלי אחד לכלים אחרים, ואין צורך ללמדם מחדש כמיומנויות נפרדות.
הצרכים המכתיבים את השימוש במיומנויות המחשב אינם זהים מכיתה לכיתה ולא בהכרח תלויים בגיל הלומדים.
הסביבה המתוקשבת על הכלים שבה, נמצאת בתהליך מתמיד של התפתחות ושל השתנות:
מצד אחד הכלים נעשים קלים יותר לשימוש ומצד שני, עוד ועוד פונקציות מתווספות לכלים האלו, והופכים אותם למורכבים יותר . נוצר מצב בו, למרות שהכלים שעומדים לרשות התלמיד נעשים מתוחכמים יותר ויותר, קל יחסית ללמוד את השימוש הבסיסי בהם.
כלים שנראים כהכרחיים היום עשויים להיות מיותרים מחר, וההפך. כלים שנראים היום כמתאימים לצרכיהם של מבוגרים עשויים מחר לענות על צורך של ילדים צעירים.
למרות כל האמור לעיל, על מנת לאפשר תכנון ובקרה יעילים, נדרש לעתים תיאור של מה אמורים התלמידים לדעת בכל גיל. המסמך "מה ומתי" המצורף בזה (ניספח א') קושר בין ההישגים הנדרשים לבין מיומנויות המחשב ומגדיר באופן כללי מה תלמידים בשכבות הגיל השונות צריכים לדעת לעשות בסביבה המתוקשבת. השיקולים שהנחו אותנו בהגדרת המיומנויות הנדרשות, נגזרו מהצרכים על-פי תוכניות הלימודים, ממורכבות הכלים ושכיחות השימוש בהם, כל זאת - בהתאמה לרמת ההתפתחות של הילדים בגיל זה. ניתן להתאים את דירוג המיומנויות להקשר התוכני ולצורכי התלמידים בכל כיתה וכיתה.


למטרות העל של המסמך

 

 
לאן מכאן?
לדף הבא בסדר ה-"ליניארי" של המסמך
חזרה לדף האחרון אותו קראתם
לתוכן הענינים של המסמך