מקורות מומלצים לקריאה


  ארצי, ב' ומזור, ע' (1995). ובני השש יודעים פתאום לקרוא. בתוך המשגת הכתוב בספר. ירושלים: משרד החינוך התרבות והספורט.
אשטון-וורנר, ס' (1970). מורה. הוצאת אוצר המורה.
בירנבאום, מ' (1997). חלופות בהערכת הישגים. אוניברסיטת תל-אביב: הוצאת רמות.
ברוך, מ' (1985). סוגיות וסוגים בשירת ילדים. תל אביב: משרד הביטחון.
גבעון, י' (1996). איפיון הכלים הפתוחים. בתוך: ז' מברך, ונ' חטיבה (עורכות), המחשב בבית הספר. ירושלים ותל אביב: הוצאת שוקן.
גוברין, ש' (התשנ"ט). נעשה ונקרא. ירושלים: משרד החינוך, המחלקה למיומנויות יסוד.
גינזבורג, ו' וסנדבנק, א' (תשנ"ד). מה נשתנה? ילדה בכיתה א' וילדה בכיתה ב' כותבות מעשייה. מחשבות כתובות, 10/11. מכללת בית ברל: מל"ל.
הול, נ' (תשנ"ד). הכתיבה בשלביה ההתחלתיים. בתוך לקט מחשבות ומאמרים. מכללת בית ברל: מל"ל.
ולדן, צ' (תשנ"ד). מתי, כמה, למה, ואיך לתקן - אלה תשובות אפשריות. מחשבות כתובות, 9. מכללת בית ברל: מל"ל.
ולדן, צ' ומזור ע' (2000). ככתבם וכזמנם… התלקיט - כתיבה בצוותא. ירושלים: משרד החינוך.
ולדן,צ' (1996). הלשון כסביבה. בתוך ז' מברך ונ' חטיבה (עורכות), המחשב בבית הספר. ירושלים ותל-אביב: הוצאת שוקן.
זילברשטיין, מ' (תשנ"ב). הערכה בתכנון לימודים ובהוראה, פרספקטיבה של המורה. ירושלים: משרד החינוך התרבות והספורט.
זלצר, ח' (1995). כיצד כותבים את המילה??? מיוצרנות למוסכמה. מחשבות כתובות, 12/13. מכללת בית ברל: מל"ל.
יסעור, ח' (1995). Picture book כסוגה בספרות ילדים. מעגלי קריאה. חיפה: אוניברסיטת חיפה.
יפעת, ר' זדונאיסקי-ארליך, ש' וסנדבנק, א' (1999). אירועי שיח בגן. תל אביב: מכון מופ"ת.
לוין, א', אמסטרדמר, פ' וקורת, ע' (1997). ניצני כתיבה בגיל הגן: היבטים התפתחותיים והשפעת מבנה הלשון. בתוך י' שימרון (עורך), מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון בישראל. ירושלים: הוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית.
מזור נ' (1997). טקסטים ממוחשבים - האמנם יין ישן בקנקנים חדשים? בתוך: מחשבים בחינוך, חורף תשנ"ז.
סלומון, ג' (1996). סביבה לימודית עתירת טכנולוגיה. בתוך ז' מברך ונ' חטיבה (עורכות), המחשב בבית הספר. ירושלים ותל-אביב: הוצאת שוקן.
סלומון, ג' (2000). האם הואילו חכמים בתקנתם. בתוך טכנולוגיה וחינוך בעידן המידע, 123-126. חיפה: אוניברסיטת חיפה והוצאת זמורה ביתן.
סנדבנק, א', ולדן, צ' וזיילר, א' (התשנ"ה). ככתבם וכלשונם…על כתיבתם של ילדים צעירים. ירושלים: משרד החינוך.
עזר, ח' (תשנ"ד). קריאה וכתיבה משמעותית בכיתה א'. לקט מחשבות ומאמרים. מכללת בית ברל: מל"ל.
עזר, ח' (תשנ"ד). הוראת ההבעה בכתב באמצעות תהליך הכתיבה. מכללת לוינסקי: המרכז לאוריינות.
פלד, נ' (1996). מדיבור לכתיבה, דרכים לאוריינות, כרך א. ירושלים: הוצאת כרמל.
פלד, נ' (2000). מדיבור לסיפור, דרכים לאוריינות, כרך ב. ירושלים: הוצאת כרמל.
פלד, נ' ובלום-קולקה, ש' (תשנ"ז). דיאלוגיות בשיח הכיתה. חלקת לשון, 24, עמ' 21 - 32. רמת אביב: מכללת לוינסקי לחינוך.
קורת, ע' ובכר, א' (2000). ניצני אוריינות. תל אביב: מכון מופ"ת.
רוביסה, ר' וסנדבנק, א' (תשנ"ד). הכתיבה כתהליך: שכתוב של טקסטים בכיתה א' בעקבות התייעצות בין עמיתים. לקט מחשבות ומאמרים. מכללת בית ברל: מל"ל.
שריג, ג' (1997). לכתוב דבר לשם חשיבה. תל-אביב: הד ארצי, הוצאה לאור מסדה.
תובל ח' וזילר א' (1995). המשגת הכתוב בספר - כלי להערכת ניצני אוריינות. ירושלים: משרד החינוך התרבות והספורט.