פתח דבר

חוברת זו היא סיכום של ניסוי אשר נערך על-די האגף לחינוך יסודי בשנים 1996-1999 בנושא רכישת השפה הכתובה בסביבה ממוחשבת בכיתות א'-ב'. הניסוי נמשך שלוש שנים בכל אחד מבתי-הספר שהשתתפו בו ובמהלכו נאספו נתונים בעזרת תצפיות, מעקב אחר תהליכי כתיבה ואיסוף תוצרים.

מאז - בתי הספר בישובים ובמחוזות שונים מאמצים את עקרונות התכנית ומפעילים אותם בדרכים מגוונות. בעקבות הניסוי והפעלת התכנית שממשיכה בבתי-ספר שונים הופקו לקחים והוסקו מסקנות לגבי דרכי רכישת הכתיבה ותהליכי ההוראה, למידה והערכה בסביבה ממוחשבת. מסקנות אלה גובשו בצורת תדריך למורה (המובא בהמשך).

העקרונות שעל-פיהם נערך הניסוי נובעים ממדיניות משרד החינוך, כפי שהיא באה לביטוי בחוזר מנכ"ל:

"המחשב כיום הוא חלק אינטגרלי מהסביבה הלימודית. חשוב שהוא ימוקם בכל מקום שמתרחשות בו למידה והתנסות חברתית המשפיעים על תכנים, על כישורים, על מיומנויות, על שיטות הוראה ולמידה ואפילו על ערכים. מיומנויות השימוש במחשב מוכרות כמיומנויות יסוד שיש להקנותן לכל תלמיד במשולב עם רכישת קריאה-כתיבה ומתמטיקה ברצף, מראשית כיתה א' ולאורך כל כיתות בית הספר היסודי.
רכישת המיומנויות והשימוש בכלים ממוחשבים נעשים תוך ראייה הוליסטית והתייחסות לנקודות אלה:
  שילוב אינטגרטיבי של מיומנויות המחשב בתכנים הלימודיים
  שילוב בין יישומים שונים על פי העניין
  שימוש גמיש המשלב בין היכולות הטכנולוגיות ובין הצרכים האישיים
  התחשבות בידע, בניסיון, ביכולות ובנטיות של הלומד
  הגברת השליטה במיומנויות של איסוף מידע, עיבודו ורכישתו, ייצוגו והפצתו כפעילויות המתמשכות לאורך כל שנות הלימוד בבית הספר היסודי".

(חוזר מנכ"ל תשס7/[ב], אדר א' ה'תש"ס מרס 2000, עמ' 18,17).

תנאי מוקדם להשתתפות בתכנית היה בנייה של סביבת למידה הכוללת מספר עמדות מחשב בתוך הכיתה. בתי-הספר גם התחייבו לארגן את הזמן, חומרי הלמידה והלומדים כך שהשימוש במחשב ייעשה בדרך יעילה. כמו כן נדרשה השתתפות פעילה של המנחות והמורות בהשתלמויות הארציות, המחוזיות והבית-ספריות. כל המשתתפים קיבלו על עצמם מחויבות לתיעוד ולאיסוף תוצרים לשם הערכה.

הניסוי נערך בליווי פעיל של ועדת היגוי ויועצים אקדמיים. הוא הופעל בידי רכזות התכנית ונערך בכל אחד ממחוזות משרד החינוך על-ידי צוותים מובילים של מדריכים לטיפוח הכשירות האוריינית ושילוב המחשב בלמידה.

מטרת התדריך להקל על המורה אשר באה ליישם הנחיות אלה בכיתתה ולהעלות הצעות ואפשרויות חלופיות בהתאם למסקנות שגובשו כתוצאה מהניסוי.


שרה רויטר
מנהלת האגף לחינוך יסודי