מדיניותמבוא


 

מבוא


אחד המאפיינים הבולטים ביותר של התקופה הנוכחית הוא התפתחותן המהירה של טכנולוגיות מחשבים ותקשורת. טכנולוגיות אלו חדרו לתחומים רבים בחיינו וחוללו מהפכה של ממש בחיי היום-יום, בחברה ובתרבות. מבחינה תרבותית, ניתן לומר כי הפן הבולט ביותר של טכנולוגיית המחשוב הוא מרכזיותה בתחום המידע. כדברי גבריאל סלומון, "היא משתתפת בהפיכת העידן שאנו חיים בו לעידן המידע והופכת את שבילי התקשורת שלנו ל'אוטוסטרדת מידע' ". אכן, זהו שינוי ניכר ומשמעותי בכל הקשור למידע: בארגון ואגירה של המידע, בדרכי התקשורת להעברת המידע, במידת הזמינות שלו, בדרכי הגישה אליו, וכן באופני הייצוג של המידע בטקסטים הדיגיטליים. מהפכה זו מוצאת את ביטויה כאשר אנו מבקשים מידע לצרכים שימושיים, והשפעתה ניכרת גם בחיינו המקצועיים ובתחום הלימודי-אקדמי. בתחום זה היא מציעה אפשרויות תקשורת חדשות למטרות לימודיות, משכללת את טכנולוגיית הכתיבה, משנה את דרכי הגישה לטקסטים ואת דרכי איסוף הנתונים, ומרחיבה את האפשרויות לחקירה ואת האמצעים ליצירה ולהפצה של הידע החדש.
כיצד הדבר משפיע על בית-הספר?

נוכח שינוי כה משמעותי, בית-הספר אינו יכול ואינו צריך להישאר אדיש. אדרבה, בית-הספר מוצא עצמו מתמודד מול שאלות כבדות משקל הנוגעות להשפעותיה של הטכנולוגיה החדשה בכמה היבטים:
בהיבט העתידי - שאלות הנוגעות למטרות החינוך ולדמות הבוגר בחברה עתירת טכנולוגיה
בהיבט הדידקטי המעשי - שאלות מעשיות הנוגעות להשפעת הסביבה עתירת המידע או סביבת האינטרנט על תהליכי הוראה-למידה
בהיבט הפדגוגי הרחב - מהו הביטוי המיוחד של סוגיות פדגוגיות עקרוניות, בסביבה המתוקשבת.
 
ההיבט העתידי - דמות הבוגר
  החינוך מעצם טבעו מביט קדימה אל המחר, אל הרצוי ואל הצפוי - הכשרת הלומדים לתפקוד הולם ויעיל בסביבה העתידית. במובן זה, הטכנולוגיה מציגה בפני בית-הספר שאלות הנוגעות למטרות החינוך:
  מהי דמותו הרצויה של בוגר בית-הספר ומה הם כישוריו החיוניים במציאות המשתנה?
  כיצד עשויה הטכנולוגיה להשפיע על הכישורים הדרושים לאותו בוגר?
  השינויים שחוללה טכנולוגיית המידע מאופיינים בקצב מהיר ויוצרים את התחושה שהמחר אינו ברור כשהיה. אין פירוש הדבר הימנעות מהגדרה ברורה של ההישגים הנדרשים מבוגרי בית-הספר.

נהפוך הוא - יש לקבוע יעדים ברורים המכוונים לא רק למה שמוכר ולמקובל כיום, אלא בעיקר לשימוש מושכל ואוטונומי בטכנולוגיה עתידית. עלינו לשאוף להביא את הבוגרים להישגים אשר כורכים יחדיו הבנה לגבי מהותה של הטכנולוגיה וכישורי חשיבה ולמידה, לצד תפעול יעיל של הכלים העומדים לרשותם כיום או בעתיד. אי לכך, ההישגים הנדרשים (להלן) מביאים בחשבון הן את המיומנויות עצמן והן את שיקולי הדעת הכרוכים בהפעלתן באופן ההולם את מטרות הלומד.
 
ההיבט הדידקטי המעשי
  בית-הספר הוא חלק משמעותי מסביבת החיים של הילדים. קיימת כמובן זיקה ישירה בין המציאות בבית-הספר לבין העולם הסובב אותה. ואכן הטכנולוגיה חודרת לכותלי בית-הספר ומשפיעה על הנעשה בתוכו. בהיותה חלק אינטגרלי מן הסביבה הלימודית, היא מציבה בפני בית-הספר מטרה מידית - שימוש ביתרונות הגלומים בטכנולוגיה המתחדשת לקידום ההוראה והלמידה ולהעמקת ההישגים הלימודיים.

מכאן עולות שאלות כגון:
  באיזו מידה מה שנעשה בבית-הספר אינו תלוש מן המציאות שמחוץ לו?
  כיצד ניתן להיעזר בטכנולוגיית התקשוב לשיפור תהליכי הוראה-למידה?
  באיזה אופן משתלב המחשב בסביבה הלימודית ובתהליכים המתרחשים בה?
  מה צריך המורה לדעת על מנת שיוכל לקדם את תלמידיו ביעילות בסביבת האינטרנט?
  אין כמובן תשובה אחת ואחידה לשאלות אלה, אולם הן מעלות בבירור את הצורך הדחוף לפתוח את דלתות בית-הספר בפני אותה טכנולוגיה אשר נוכחותה כה בולטת בעולם שמחוץ לו, לגייס אותה לטובת החינוך, ולהפעילה כראוי במקום שבו היא משרתת צרכים לימודיים-אקדמיים.
קיים עדיין פער ניכר בין הדרך שבה ניתן לפעול בסביבה טכנולוגית לבין דרך הלמידה בפועל במקצועות השונים. מסמך זה נועד לתמוך בבית-הספר בבואו לצמצם פער זה - בשלב תכנון הלימודים, בבניית הסביבה הלימודית ובבחירת אסטרטגיות ההוראה.

ההיבט הפדגוגי הרחב
  שאלות הנוגעות לחינוך וטכנולוגיה אינן עומדות בפני עצמן אלא קשורות קשר הדוק לסוגיות פדגוגיות כלליות. אלה נדונות כל העת על רקע של צרכים חברתיים, נורמות תרבותיות והתפתחויות מדעיות, ואולם הפוטנציאל הטמון בטכנולוגיה החדשה עשוי להאיר אותן באור חדש.

מכאן החשיבות שבדיון סביב הביטוי הייחודי שמקבלות שאלות חינוכיות בסביבה מתוקשבת - שאלות כגון:
  כיצד לתת מענה לשונות ולהתייחס לצרכיו של הפרט הלומד בסביבה מתוקשבת?
  מה מקומם של התכנים, בעידן של נגישות רבה למידע, לעומת שליטה במיומנויות למידה ומיומנויות מחשב?
  מהו הביטוי המיוחד של החינוך המוסרי והחברתי בסביבה עדכנית?
  מהו תפקידו של המורה בסביבה החדשה ומהן השלכותיה לגבי דרכי הוראה?
  ואכן, בשנים האחרונות, במקביל למחשוב המהיר של בתי-הספר וליצירת תשתית פיסית ראשונית של סביבות למידה מתוקשבות, נבחנו לעומק שאלות אלה ואחרות, הן במישור התאורטי והן במישור המעשי. המדיניות החינוכית אשר באה לידי ביטוי במסמך זה נשענת אמנם על תאוריות רלוונטיות, אך גם על התנסויות מגוונות בארץ ובעולם (חלק מהניסיון המצטבר מקורו בתכניות ניסוי ופיתוח שמוביל האגף לחינוך יסודי במטרה ללמוד מתוך העשייה בשדה). בעקבות כל אלה ראינו לנכון לגבש את התהליכים שהתרחשו במקומות שונים לכלל מדיניות פדגוגית - ראייה כוללת אשר ממנה נגזרת העשייה בבתי-הספר.

להלן נציג את המדיניות החינוכית הכוללת עקרונות פדגוגיים, מאפיינים של הסביבה הלימודית, דרכי הוראה-למידה בסביבה מתוקשבת, ויעדים להישגי התלמידים בתחום התקשוב.
לאן מכאן?
לדף הבא בסדר ה-"ליניארי" של המסמך
חזרה לדף האחרון אותו קראתם
לתוכן הענינים של המסמך